Den undervisningen om nådegavene du finner i denne power-point-presentasjonen, bygger på følgende teser eller påstander: 1) Nådegaver handler primært om NÅDEN og hvilken betydning den har for oss!  2) Hovedpoenget med det å være menighet eller et kristentfellesskap er å være en katalysator for nåden i verden. 3) «Min nådegave» – handler om at den …

 

De siste tiår har en i den vestlige verden sett at det har oppstått en stor interesse for personlig eller individuell spiritualitet. Om denne utviklingen sier den norske teologen Tore Laugerud: «Lenge har samfunnsvitenskapen forstått sekulariseringen som en uavvendelig prosess. I løpet av det siste ti-året har sekularingstesen overraskende brutt sammen. Forskerne har måttet konstatere …

 

Den problemstillingen jeg søker svar på i denne artikkelen, er følgende: a) Hvordan påvirker ulike verdensbilder med deres medfølgende virkelighetsoppfatninger forståelsen av åndskamp i kristen sammenheng? og b) Hvilke utfordringer utgjør åndskampen for kirken om man holder fast på den klassiske oppfatningen av begrepet og fenomenet? For å svare på dette todelte spørsmålet har jeg …

 

Disippelliv

Gjennom 16 leksjoner om kristenliv og disippelskap tar forfatteren oss med på en vandring gjennom Paulus’ brev til filipperne. På den måten kommer vi tett innpå den undervisning og veiledning en av urkirkens mest innflytelsesrike ledere har gitt nye kristne om hva det vil si å tro på Kristus og være hans etterfølger.

 

I Ånd og kraft

Dette foredraget setter søkelys på spørsmålet om vi i moderne forkynnelse står i fare for å gå glipp av den Ånds- og kraftsdimensjonen som både Det nye testamentet og kirkens historie vitner om. Hvorfor er det slik og hva kan kirken gjøre med det?

 

Bønn i Ånden

Bønn i Ånden – Det høres kanskje vel høystemt og karismatisk ut for mange, men like fullt angår det kristne i alle fasonger og utgaver.  Det høres kanskje også ganske eksklusivt ut, men like fullt angår det absolutt alle kristne som har mottatt Guds Hellige Ånd.  Ja, det kan til og med høres uoppnåelig ut, …

 

Den tapte dimensjon

Denne boken begynner med et sitat fra C.S. Lewis’ bok ”Djevelen dypper pennen”: Når det gjelder djevlene, kan menneskeslekten gjøre to feil som er like store, selv om de er diamentralt motsatte. Den ene er at man ikke tror på deres eksistens. Den andre at man tror på dem og nærer en overdreven og usunn …

 

”Deliver us from Evil” var temaet for en Lausanne-konsultasjon i Nairobi i Kenya 16.-22. august 2000 om den åndskamp som den kristne kirke står i.  Jeg fikk være med på disse interessante dagene å høre engasjerte kirkeledere, evangelister, misjonærer og teologer vitne om og utdype temaet.  En av målsetningene for konferansen var å vokse i …

 

Utrustet for å tjene

Dette heftet er utarbeidet for å gi kristne i dag en enkel og praktisk hjelp til å finne ut av spørsmålet om hvordan Gud har skapt meg og utrustet meg til å tjene ham i og gjennom det kristne fellesskap. Materialet har noen års forhistorie og har foreligget i ulike utgaver. Innhold og opplegg i kurset …

 

Slitesterk åndelighet

Fromhetsliv og åndelighet er i skuddet!  Uansett hvor vi er plassert i kirkebildet og på den kristelige engasjementsskala, er mange av oss (antakelig også mange av mine lyttere) på en eller annen måte involvert i vår tids fornyede interesse for det som har med åndelighet å gjøre.  Ytre sett gir fenomenet seg høyst forskjellige utslag, …

 

Teologi og karismatikk

Hvordan kan, prinsipielt sett, akademisk-teologiske studier kombineres med et kristendomssyn og en teologisk utdannelsestenkning som ønsker å ta på alvor og integrere den karismatiske dimensjon i den kristne livsforståelse, i teologistudiet og i den tjeneste man utdanner for? Dette er det grunnleggende spørsmål som behandles i denne artikkelen.

 

Denne PowerPoint-presentasjonen bygger på min artikkel: «Åndskampen» som teologisk problem og utfordring for kirken, som også er lagt ut på denne nettsiden. Sentralt i dette undervisningsopplegget er spørsmålet om hvordan ulike verdensbilder påvirker vår forståelse og vår praktiske tilnærming til fenomenet «åndskamp». Siden jeg tolker åndskamp som et reelt fenomen, legger jeg også vekt på …

 

Enhver tidsepoke i den kristne menighets historie har sine særtrekk – representert både ved muligheter og problemer. Vår tids menighetsliv i den vestlige verden har også dette. Det er imidlertid påfallende hvilken aktualitet sendebrevsbudskapene har nettopp i dagens menighetsliv i vår del av verden. Dette skyldes selvfølgelig det faktum at Gudsordet taler aktuelt inn i …