Når det i denne artikkelen settes søkelys på den nytestamentlige gudsrikeforståelsens normative betydning for menighetstenkning og menighetsbygging i dag, innebærer dette at forfatteren er av den oppfatning at det ikke er likegyldig hvordan vi utvikler en menighet. Prinsipielt talt er det verken den kirkelige tradisjonen, samtidskulturen eller for den saks skyld viktig erkjennelse fra organisasjons- …

 

I mangfoldet av metaforer og sammenligninger som finnes i NT om kirken/menigheten, kan man si det er en metafor som på mange måter står i en særstilling, nemlig det paulinske betegnelsen Kristi kropp. Denne artikkelen handler om hva dette begrepet inneholder av forestillinger om kirken og lokalmenigheten og hvilken betydning dette kan ha for vår måte …

 

Mitt grunnleggende spørsmål i dette innlegget er: Hvordan utfordrer den sekulære samlivsetikken kirken generelt – og Misjonskirken Norge spesielt – i forhold til bibelsyn og bibelanvendelse, og hvilke muligheter gir denne tematikken til fornya refleksjon rundt sterke og svake sider ved vår bibelarv og menighetsforståelse – og til (om nødvendig) å reformulere våre standpunkt/teologi i …

 

Teologi for endring?

Endringstiltak i menigheter planlegges og gjennomføres som regel etter prinsipper og føringer organisasjonsteori og sekulær ledelsesforståelse. Dette er både viktig og nødvendig – noe denne artikkelen også vil understreke. Men blir organisasjons- og ledelsesteorien enerådende i arbeidet med endring i kirke og menighet, vil det bli en ensidig og mangelfull tilnærming til endring i denne …

 

Mange som er opptatt av å utvikle kristne menigheter i dag, opplever et behov for å få avklart hvordan bibelske normer og verdier virker inn på praktisk menighetsutviklende tenkning. Situasjonen i dag er at mange kristne menigheter bruker ulike konsepter for menighetsutvikling som bygger på modeller og teorier fra moderne organisasjonsliv og ledelsesteori. Ofte finner …

 

Spørsmålet vi ønsker svar på i denne artikkelen, er dels: På hvilken måte utfordrer relativismen i den vestlige kultur og vår egen samtidskultur oss med tanke på vårt oppdrag med å formidle evangeliet inn i vår egen samtid og i forhold til menighetsutviklende tenkning og praksis i dag? Og dels: hvordan svarer kirken på utfordringen?

 

Denne artikkelen vil ha hovedfokus på hvilke aktive vekststrategier man kan finne i norske frikirker. Det er i denne sammenheng et par-tre problemstillinger som kan være av spesiell interesse å gå inn i: 1) Hvilke vekststrategier og hvilken veksttenkning har man tradisjonelt vektlagt i norske fri­kirker? 2) Hva kan sies å være de historiske og …

 

Spørsmålet jeg stiller i denne artikkelen er todelt: 1) Hvordan bør faget menighetsutvikling rent fag-metodisk tilrettelegges – og 2) hvilke teologisk-strategiske føringer styrer fagprofil og opplegg? Begrepet fag-metodisk går på hvordan faget begrunnes, tilrettelegges og utvikles som praktisk-teologisk fag. Og begrepet teologisk-strategiske føringer går på hvordan de mer ideologiske og teologiske standpunkt og forutsetninger som …

 

De siste tiår har en i den vestlige verden sett at det har oppstått en stor interesse for personlig eller individuell spiritualitet. Om denne utviklingen sier den norske teologen Tore Laugerud: «Lenge har samfunnsvitenskapen forstått sekulariseringen som en uavvendelig prosess. I løpet av det siste ti-året har sekularingstesen overraskende brutt sammen. Forskerne har måttet konstatere …

 

Hensikten med denne artikkelen er å vise hva forholdet kan være – og bør være – mellom menighetsutvikling og konfesjonelle tradisjoner. Spørsmålet jeg spesifikt kommer til å søke svar på, er hvordan de konfesjonelle tradisjonene kan spille en positiv eller konstruktiv rolle for menighetsutvikling – og når og hvordan de eventuelt ikke gjør det, men …

 

Det finnes mange eksempler i historien på at kirkers og menigheters tenkning om og praktisering av lederskap i altfor stor grad har latt seg påvirke og styre av sekulære forestillinger om hvordan ledelse bør være og fungere. Og resultatet av dette vil alltid være en «fremmedgjøring» av kirkelig lederskap på den måten at ledere får …

 

Tema i denne artikkelen er hva idealiserte menighetsbeskrivelser og medlemsforventninger handler om og hvordan disse påvirker menighetsutviklende tenkning og praksis i ulike kirkelige kontekster. Jeg vil spesielt fokusere på den idealiserte menighets- og medlemstenkningen som finnes i den type konsepter som et stort antall menigheter – også i Norge – har hentet ideer og inspirasjon …

 

Svaret på spørsmålet om hva menighetsutvikling egentlig handler om, er på ingen måte opplagt. Noen vil kunne si at det viktigste når man utvikler menigheter, er Åndens nærvær og manifestasjoner gjennom tegn og under og nådegavebruk. Andre vil kanskje påstå at det viktigste er å stå i en historisk lang tradisjon tilbake til aposteltiden og …

 

Den problemstillingen jeg søker svar på i denne artikkelen, er følgende: a) Hvordan påvirker ulike verdensbilder med deres medfølgende virkelighetsoppfatninger forståelsen av åndskamp i kristen sammenheng? og b) Hvilke utfordringer utgjør åndskampen for kirken om man holder fast på den klassiske oppfatningen av begrepet og fenomenet? For å svare på dette todelte spørsmålet har jeg …

 

Skjulte ressurser

I denne boken settes søkelyset på den skjebne som rammer de fleste etablerte menigheter, nemlig at gudgitte ressurser av ulike årsaker bindes eller fryses inne.  Boken utfordrer til fornyet måte å tenke menighet på – der menigheten som en spirituell, organisk og karismatisk størrelse blir tatt på alvor. Boken peker også på behovet for å …

 

Menighetsbygging og forkynnelse henger sammen. Ja, bygging og utvikling av menigheter er faktisk utenkelig uten forkynnelse. Dersom den genuine kristne forkynnelsen ikke får ligge under og drive det menighetsbyggende arbeidet, står man nemlig i fare for å utvikle noe annet enn en kristen menighet. Det er dette denne artikkelen handler om.

 

Kristen gudstjeneste

I denne PowerPoint-presentasjonen gjennomgås tre sentrale temaer når det gjelder kristen gudstjeneste: 1) Gudstjenesten historie og ulike tradisjoner. 2) Gudstjenestens teologi og nøkkelelementer. 3) Gudstjenestens utforming og funksjon.

 

Homo Ecclesiae

Hva innebærer det å være et menighetstilhørende menneske – Homo ecclesiae? Spørsmålet er omfattende, og saken er svært kompleks og i høy grad mangesidig. Den side av problematikken som vil være hovedsaken i denne teksten, handler om at vi som lever i den såkalte vestlige del av verden, befinner oss i en sterkt individualistisk orientert …

 

Myter om menigheten

Knapt noe område av kristenheten er mer mytebelagt enn det kristne fellesskap – «menigheten». Og det særegne er at 1) mange av mytene, som ofte er misforståelser og/eller vrangforestillinger, lever like godt innenfor menigheten som utenfor – og 2) at mytene ikke alltid bare representerer misforståelser og vrangforestillinger, men også kan inneholde en sannhet som …

 

Konsept og endring

Dette er en bok som handler om kristne menigheters forsøk på å endre seg slik at de kan bli i stand til å oppfylle både sin bibelske intensjon og å møte samtidens utfordringer på en bedre måte. Spørsmålet om samtidstilpasning i kristne menigheter er imidlertid omstridt. Noen avviserall tilpasning siden det kan føre til at …

 

I denne artikkelen vil jeg forsøke å formulere det jeg etter mange års arbeid med teologien om kirken og de siste årene med fokus spesielt på menighetsutvikling, opplever er selve kjernen i spørsmålet om hva menigheten er kalt til å være. Og ikke bare det, men jeg er overbevist om at det jeg her søker …

 

Lederskap og sannhet

Er spørsmålet om en leders forhold til sannheten et forsømt tema i kristen lederskapssammenheng? Det er spørsmålet som stilles i denne korte artikkelen. Man kan bli forundret over at så sentralt og viktig tema, ikke får noen grundig og systematisk behandling i mye av vår tids tale og undervisning om lederskap. De siste årene har vi …

 

Denne PowerPoint-presentasjonen viser og drøfter fem kjennetegn på sunne menigheter. 1) Sunne menigheter består av freste mennesker som vi ønsker skal leve overgitt til Gud og den tjeneste de har fått. 2) Sunne menigheter preges av relasjoner mellom mennesker som består både av trygg nærhet og sunn distanse. 3) Sunne menigheter påvirkes av ledere som …

 

Som menneskelig og organisatorisk størrelse, trenger menigheten kontinuerlig å forandres. Reformatorene på 1500-tallet brukte slagordet Ecclesia semper reformanda (kirken må kontinuerlig reformeres) når de målbar sin agenda for å endre kirkens kurs den gang. Selv om de historiske forhold endres stadig, er slagordet fremdeles gyldig. Denne PowerPoint-presentasjonen tar utgangspunkt i forandringstenkning knyttet til den menighetstradisjon som Misjonskirken Norge …

 

Den tyske kirkeveksttenkeren og praktikeren Christian A. Schwarz (f. 1960) har utviklet et nytt kirkevekstkonsept som han kaller «biotisk» – til forskjell fra den tradisjonelle kirkeveksttenkningen som han karakteriserer som rasjonell, pragmatisk og teknokratisk. Siktemålet med denne artikkelen er å svare på spørsmålet om menighetsutvikling egentlig er «naturlig» i den betydning som Schwarz beskriver og …

 

The aim of this article is to give a theologically and scientifically based answer to the question whether church development is ‘natural’ in the sense that Christian A. Schwarz describes in his book Natural Church Development. Giving a reasonable answer to this question requires, first of all, that an analysis and assessment be done on …

 

I min avhandling Konsept og endring (2009) – og som jeg betegner som en kvalitativ studie, bruker jeg begrepene forståelse og forklaring på en komplementær måte. Men jeg er klar over at en slik mer komplemen­tær måte å bruke begrepene forståelse og forklaring på i vitenskapsteoretisk sammenheng slett ikke er uomstridt eller selvsagt. Derfor har …

 

Dette foredraget er et innlegg på konsultasjon på Det teologiske Menighetsfakultet (nå: MF Vitenskapelig Høyskole), 8.-9. januar 2007. Temaet på konsultasjonen var: Menighetsutvikling i et transatlantisk perspektiv.    

 

Denne PowerPoint-presentasjonen behandler sentrale og aktuelle temaer knyttet til kirkers og menigheters møte og tilpasning til sin egen samtid. Sentralt i undervisningen står Eddie Gibbs bøker ChurchNext. Quantum Changes in How We Do Ministry (2000) og LeadershipNext. Changing Leaders in a Changing Culture (2005).

 

I denne Power-Point-presentasjonen gjennomgås spørsmål som: Hva er kjennetegnene på Åndens budskap til menigheten og hvorfor er det så viktig å høre hva Ånden taler til menigheten til enhver tid? Denne undervisningen bygger på den forutsetning at budskapene til sendebrevsmenighetene i Åpnbaringsboken kap. 2 og 3 er et helt spesielt budskap til enkeltkristne og menigheter til alle …

 

Når denne kronikken leses, har Willow Creek Norge nettopp gjennomført to store konferanser, først to dager i Oslo, deretter det samme i Stavanger. Hundrevis av prester, pastorer og menighetsledere samles for å høre pastor Bill Hybels og andre medarbeidere undervise om effektivt menighetslederskap og om livskraftige og bibelsk fungerende forsamlinger i vår tid. Willow Creek …

 

Menighet i vår tid

I fire artikler i Misjonsbladet behandles sentrale temaer knyttet til det å være kristen menighet i vår tid. Artiklene bærer følgende overskrifter: Hvordan skal vi forholde oss til fortida? Misjonsbladet 10/2005 Hvordan skal vi møte framtida? Misjonsbladet 11/2005 Hvordan bygge bibelske og tidsrelevante menigheter? Misjonsbladet 12/2005 Hvordan skape utadvendte og gjestvennlige gudstjenester? Misjonsbladet 1/2006

 

De tre spørsmålene som det søkes svar på i denne PowerPoint-presentasjonen er: 1. Hvem har vi gudstjeneste for – oss selv eller mennesker som trenger å høre evangeliet å få kontakt med et menighetsfellesskap som bryr seg om dem? 2. Hvorfor trives man ikke på møtene våre dersom man ikke er godt frelst? 3. Hvorfor strever …