Evangelikal teologi

I tillegg til å gi en kort innføring i evangelikalismens framvekst og historie og hva som kjennetegner den evangelikale «familie», gir denne PowerPoint-presentasjonen en fordypning i fire utvalgte temaer basert på A. McGraths bok The Passion for Truth (1996): 1) Evangelikal kristologi, 2) Evangelikalt syn på Skriften, 3) Evangelikalismens forhold til modernisme og post-modernisme, og 4) …

 

Enhetsmenigheten

Denne artikkelen handler om hva som særpreger menighetssynet i Det norske Misjonsforbund, nå Misjonskirken Norge. Artikkelen vil svare på følgende tre spørsmål: 1) Hvilke historiske røtter har det misjonsforbundske menighetssyn? Skal man skal arbeide med spørsmålet om identitet, er det klart at spørsmålet om røtter og opprinnelse blir viktig. Man må også gå ut fra at …

 

Denne PowerPoint-presentasjonen gir en oversiktsmessig gjennomgang av pentekostalismens historie og teologi – primært basert på bøkene til V. Synan: The Holiness-Pentekcostal Tradition 1971/1997 og W.J. Hollenweger: Pentecostalism, 1997.

 

Dette kompendiet til introduksjonsstudiet i dogmatikk er utarbeidet for studenter på bachelor-nivå ved Ansgar Teologiske Høgskole. Kompendiet gir seg altså ikke ut for å være en funnstendig og sammenhengende framstilling over alle lærepunkter i dogmatikken. Kompendiet – som forelesningene som ligger bak, er utvelgende, og slik sett med noe ujevn i vektlegging av stoff. Når dette materialet gjøres tilgjengelig for …

 

Enhet og mangfold

Dette heftet ble i sin tid laget for å imøtekomme behovet for informasjon om hva Misjonsforbundet, nå Misjonskirken Norge, står for. I 1983, når heftet ble utgitt, som i dag, er det imidlertid ikke enighet om Misjonsforbundets profil og egenart, og i dette heftet videreformidler jeg min oppfatning av hvem vi er og hva vi står for …

 

Endetid og Israel

Hvordan bør en menighet forholde seg til spørsmålet om endetid og Israel? Det er spørsmålet som forfatterne av dette notatet søker svar på. Her er noen av svarene som gis: Selv om vi oppfordrer til at vi gir hverandre tillit og frihet i enkelte vanskelige tolkningsspørsmål vedrørende endetid og i Israelsspørsmålet, mener vi at vi …

 

Etter nytestamentlig mønster

Presentasjonen på bokens omslagsside omtaler denne boken på følgende måte: Forfatterens syn og konklusjoner i denne boken vil måtte innebære en nytenkning av idealet om lokalmenighetens selvstendighet og frihet både for pinsevenner, baptister, frie venner, misjonsforbundere og de fleste andre frikirkelige i vårt land. Ikke minst i forhold til alle nye grupperinger som har blitt …