Når det i denne artikkelen settes søkelys på den nytestamentlige gudsrikeforståelsens normative betydning for menighetstenkning og menighetsbygging i dag, innebærer dette at forfatteren er av den oppfatning at det ikke er likegyldig hvordan vi utvikler en menighet. Prinsipielt talt er det verken den kirkelige tradisjonen, samtidskulturen eller for den saks skyld viktig erkjennelse fra organisasjons- …

 

I mangfoldet av metaforer og sammenligninger som finnes i NT om kirken/menigheten, kan man si det er en metafor som på mange måter står i en særstilling, nemlig det paulinske betegnelsen Kristi kropp. Denne artikkelen handler om hva dette begrepet inneholder av forestillinger om kirken og lokalmenigheten og hvilken betydning dette kan ha for vår måte …

 

Formålet med undervisningskompendiet er å skaffe bedre oversikt over en stor mengde informasjon om de nytestamentlige skriftenes tilblivelse og innhold.  

 

Dette studiekompendiet ble opprinnelig utarbeidet med tanke på å gi bachelor-studenter ved Ansgar Teologiske Høgskole en kort innføring i nytestamentlig samtidshistorie på norsk. Kompendiet gir hovedtrekk i både jødisk og romersk-hellenistisk samfunnsliv, kultur og religion på nytestamentlig tid.

 

Dette undervisningskompendiet gir kortfattede innføringer i følgende bibelteologiske temaer fra de synoptiske evangeliene: Jesus som Guds sønn i de synoptiske evangeliene, bergprekenens tolkningshistorie, Gudsriketanken hos synoptikerne, underberetningene hos synoptikerne, Jesu bruk av liknelser, Messias-tanken hos synoptikerne, Menneskesønnen i de synoptiske evangeliene og disippeltanken i synopsen.

 

Ut over en biografisk skisse av Paulus’ liv og virke og en kortfattet oversikt over paulusforskningen, gir dette studiekompendiet en innføring i kildene for Paulus’ teologi, den paulinske hermeneutiske metode, hovedtrekkene i det paulinske frelseshistoriske paradigme og om grunnstrukturen i den paulinske teologi. Kompendiet presenterer også hovedtemaer og hovedbegreper i den paulinske teologi.

 

Tekst og tema

Ut over en innføring i skriving av essay-oppgaver innenfor nytestamentlig tematikk, gir dette studiekompendiet eksegetiske gjennomganger av utvalgte tekster fra Matteusevangeliet og 1. Korinterbrev og en innføring i utvalgte temaer fra Apostlenes gjerninger.

 

Undervisning Acta 1-12

Denne PowerPoint-presentasjonen gir en oversikt over sentrale innledningsspørsmål til Apostlenes gjerninger og den behandler noen sentrale temaer fra første del av boken, kapittel 1-12.

 

Undervisning Acta 2-4

Kapittel 2-4 i Apostlenes gjerninger inneholder sentrale og viktige tekster som forteller om livet i den første kristne menighet. Den kristne kirke har alltid lest tekstene også i denne bibelboken normativt, dvs. som en rettesnor for hvordan vi skal tenke og leve som Jesu disipler i dag. I undervisningen som presenteres i denne PowerPointen nevnes …

 

Undervisning Acta 16

I denne undervisningen over Acta 16 er fokus ikke bare på den spennende historien om hva som skjer når apostelen Paulus med sitt team kommer til den romersk-hellenistiske byen Filippi, men vi spør også hva budskapet er for oss i dag i disse tekstene.

 

Disippelliv

Gjennom 16 leksjoner om kristenliv og disippelskap tar forfatteren oss med på en vandring gjennom Paulus’ brev til filipperne. På den måten kommer vi tett innpå den undervisning og veiledning en av urkirkens mest innflytelsesrike ledere har gitt nye kristne om hva det vil si å tro på Kristus og være hans etterfølger.

 

Dette studieheftet til gi deg både et temamessig sammendrag av de ulike leksjonene i boken Disippelliv og en studieplan med spørsmål til leksjonene.