Author Archives: Lars Råmunddal

 

Ordet som vokser

I Apostlenes gjerninger beskriver Lukas evangeliet som Ordet som vokser. Hva en slik betegnelse sier om evangeliet – og om kirkens forhold til evangeliet, står i fokus i denne boken. Som kristen kirke i vår tid utfordres vi kontinuerlig på å oppdage og erfare hvilken nådekraft og vekstdynamikk det ligger i selve Ordet, i evangeliet, …

 

Den undervisningen om nådegavene du finner i denne power-point-presentasjonen, bygger på følgende teser eller påstander: 1) Nådegaver handler primært om NÅDEN og hvilken betydning den har for oss!  2) Hovedpoenget med det å være menighet eller et kristentfellesskap er å være en katalysator for nåden i verden. 3) «Min nådegave» – handler om at den …

 

Bygge kirke

Boken «Bygge kirke» er en samling, bearbeidelse og redigering av tidligere publiserte faglige artikler og ikke-publiserte tekster som har vært brukt i undervisning for kirkelige ledere. Fagområdet er praktisk teologi, med hovedfokus på anvendt eller praktisk ekklesiologi og menighetsutvikling. Dette speiles i bokens undertittel: Bidrag til en teologi for menighetsutvikling. Vi lever i en tid …

 

Noe særegent for de siste tiårs samlivsdebatt i kirken – med homofilispørsmålet som et slags brennpunkt, er polariseringen mellom ytterstandpunktene. Enten argumenteres det for en teologi på samlivsfeltet som åpner opp for full aksept for såkalte likekjønnede ekteskap i kirken, eller så kjempes det mot en slik teologi og for å holde fast ved det …

 

Når det i denne artikkelen settes søkelys på den nytestamentlige gudsrikeforståelsens normative betydning for menighetstenkning og menighetsbygging i dag, innebærer dette at forfatteren er av den oppfatning at det ikke er likegyldig hvordan vi utvikler en menighet. Prinsipielt talt er det verken den kirkelige tradisjonen, samtidskulturen eller for den saks skyld viktig erkjennelse fra organisasjons- …

 

I mangfoldet av metaforer og sammenligninger som finnes i NT om kirken/menigheten, kan man si det er en metafor som på mange måter står i en særstilling, nemlig det paulinske betegnelsen Kristi kropp. Denne artikkelen handler om hva dette begrepet inneholder av forestillinger om kirken og lokalmenigheten og hvilken betydning dette kan ha for vår måte …

 

Mitt grunnleggende spørsmål i dette innlegget er: Hvordan utfordrer den sekulære samlivsetikken kirken generelt – og Misjonskirken Norge spesielt – i forhold til bibelsyn og bibelanvendelse, og hvilke muligheter gir denne tematikken til fornya refleksjon rundt sterke og svake sider ved vår bibelarv og menighetsforståelse – og til (om nødvendig) å reformulere våre standpunkt/teologi i …

 

Teologi for endring?

Endringstiltak i menigheter planlegges og gjennomføres som regel etter prinsipper og føringer organisasjonsteori og sekulær ledelsesforståelse. Dette er både viktig og nødvendig – noe denne artikkelen også vil understreke. Men blir organisasjons- og ledelsesteorien enerådende i arbeidet med endring i kirke og menighet, vil det bli en ensidig og mangelfull tilnærming til endring i denne …

 

Mange som er opptatt av å utvikle kristne menigheter i dag, opplever et behov for å få avklart hvordan bibelske normer og verdier virker inn på praktisk menighetsutviklende tenkning. Situasjonen i dag er at mange kristne menigheter bruker ulike konsepter for menighetsutvikling som bygger på modeller og teorier fra moderne organisasjonsliv og ledelsesteori. Ofte finner …

 

Spørsmålet vi ønsker svar på i denne artikkelen, er dels: På hvilken måte utfordrer relativismen i den vestlige kultur og vår egen samtidskultur oss med tanke på vårt oppdrag med å formidle evangeliet inn i vår egen samtid og i forhold til menighetsutviklende tenkning og praksis i dag? Og dels: hvordan svarer kirken på utfordringen?

 

Denne artikkelen vil ha hovedfokus på hvilke aktive vekststrategier man kan finne i norske frikirker. Det er i denne sammenheng et par-tre problemstillinger som kan være av spesiell interesse å gå inn i: 1) Hvilke vekststrategier og hvilken veksttenkning har man tradisjonelt vektlagt i norske fri­kirker? 2) Hva kan sies å være de historiske og …

 

Spørsmålet jeg stiller i denne artikkelen er todelt: 1) Hvordan bør faget menighetsutvikling rent fag-metodisk tilrettelegges – og 2) hvilke teologisk-strategiske føringer styrer fagprofil og opplegg? Begrepet fag-metodisk går på hvordan faget begrunnes, tilrettelegges og utvikles som praktisk-teologisk fag. Og begrepet teologisk-strategiske føringer går på hvordan de mer ideologiske og teologiske standpunkt og forutsetninger som …

 

De siste tiår har en i den vestlige verden sett at det har oppstått en stor interesse for personlig eller individuell spiritualitet. Om denne utviklingen sier den norske teologen Tore Laugerud: «Lenge har samfunnsvitenskapen forstått sekulariseringen som en uavvendelig prosess. I løpet av det siste ti-året har sekularingstesen overraskende brutt sammen. Forskerne har måttet konstatere …

 

Hensikten med denne artikkelen er å vise hva forholdet kan være – og bør være – mellom menighetsutvikling og konfesjonelle tradisjoner. Spørsmålet jeg spesifikt kommer til å søke svar på, er hvordan de konfesjonelle tradisjonene kan spille en positiv eller konstruktiv rolle for menighetsutvikling – og når og hvordan de eventuelt ikke gjør det, men …

 

Det finnes mange eksempler i historien på at kirkers og menigheters tenkning om og praktisering av lederskap i altfor stor grad har latt seg påvirke og styre av sekulære forestillinger om hvordan ledelse bør være og fungere. Og resultatet av dette vil alltid være en «fremmedgjøring» av kirkelig lederskap på den måten at ledere får …

 

Tema i denne artikkelen er hva idealiserte menighetsbeskrivelser og medlemsforventninger handler om og hvordan disse påvirker menighetsutviklende tenkning og praksis i ulike kirkelige kontekster. Jeg vil spesielt fokusere på den idealiserte menighets- og medlemstenkningen som finnes i den type konsepter som et stort antall menigheter – også i Norge – har hentet ideer og inspirasjon …

 

Svaret på spørsmålet om hva menighetsutvikling egentlig handler om, er på ingen måte opplagt. Noen vil kunne si at det viktigste når man utvikler menigheter, er Åndens nærvær og manifestasjoner gjennom tegn og under og nådegavebruk. Andre vil kanskje påstå at det viktigste er å stå i en historisk lang tradisjon tilbake til aposteltiden og …

 

Den problemstillingen jeg søker svar på i denne artikkelen, er følgende: a) Hvordan påvirker ulike verdensbilder med deres medfølgende virkelighetsoppfatninger forståelsen av åndskamp i kristen sammenheng? og b) Hvilke utfordringer utgjør åndskampen for kirken om man holder fast på den klassiske oppfatningen av begrepet og fenomenet? For å svare på dette todelte spørsmålet har jeg …

 

Skjulte ressurser

I denne boken settes søkelyset på den skjebne som rammer de fleste etablerte menigheter, nemlig at gudgitte ressurser av ulike årsaker bindes eller fryses inne.  Boken utfordrer til fornyet måte å tenke menighet på – der menigheten som en spirituell, organisk og karismatisk størrelse blir tatt på alvor. Boken peker også på behovet for å …

 

Menighetsbygging og forkynnelse henger sammen. Ja, bygging og utvikling av menigheter er faktisk utenkelig uten forkynnelse. Dersom den genuine kristne forkynnelsen ikke får ligge under og drive det menighetsbyggende arbeidet, står man nemlig i fare for å utvikle noe annet enn en kristen menighet. Det er dette denne artikkelen handler om.

 

Kristen gudstjeneste

I denne PowerPoint-presentasjonen gjennomgås tre sentrale temaer når det gjelder kristen gudstjeneste: 1) Gudstjenesten historie og ulike tradisjoner. 2) Gudstjenestens teologi og nøkkelelementer. 3) Gudstjenestens utforming og funksjon.

 

Homo Ecclesiae

Hva innebærer det å være et menighetstilhørende menneske – Homo ecclesiae? Spørsmålet er omfattende, og saken er svært kompleks og i høy grad mangesidig. Den side av problematikken som vil være hovedsaken i denne teksten, handler om at vi som lever i den såkalte vestlige del av verden, befinner oss i en sterkt individualistisk orientert …

 

Evangelikal teologi

I tillegg til å gi en kort innføring i evangelikalismens framvekst og historie og hva som kjennetegner den evangelikale «familie», gir denne PowerPoint-presentasjonen en fordypning i fire utvalgte temaer basert på A. McGraths bok The Passion for Truth (1996): 1) Evangelikal kristologi, 2) Evangelikalt syn på Skriften, 3) Evangelikalismens forhold til modernisme og post-modernisme, og 4) …

 

Enhetsmenigheten

Denne artikkelen handler om hva som særpreger menighetssynet i Det norske Misjonsforbund, nå Misjonskirken Norge. Artikkelen vil svare på følgende tre spørsmål: 1) Hvilke historiske røtter har det misjonsforbundske menighetssyn? Skal man skal arbeide med spørsmålet om identitet, er det klart at spørsmålet om røtter og opprinnelse blir viktig. Man må også gå ut fra at …

 

Denne PowerPoint-presentasjonen gir en oversiktsmessig gjennomgang av pentekostalismens historie og teologi – primært basert på bøkene til V. Synan: The Holiness-Pentekcostal Tradition 1971/1997 og W.J. Hollenweger: Pentecostalism, 1997.

 

Dette kompendiet til introduksjonsstudiet i dogmatikk er utarbeidet for studenter på bachelor-nivå ved Ansgar Teologiske Høgskole. Kompendiet gir seg altså ikke ut for å være en funnstendig og sammenhengende framstilling over alle lærepunkter i dogmatikken. Kompendiet – som forelesningene som ligger bak, er utvelgende, og slik sett med noe ujevn i vektlegging av stoff. Når dette materialet gjøres tilgjengelig for …

 

Myter om menigheten

Knapt noe område av kristenheten er mer mytebelagt enn det kristne fellesskap – «menigheten». Og det særegne er at 1) mange av mytene, som ofte er misforståelser og/eller vrangforestillinger, lever like godt innenfor menigheten som utenfor – og 2) at mytene ikke alltid bare representerer misforståelser og vrangforestillinger, men også kan inneholde en sannhet som …

 

I denne artikkelen vil jeg forsøke å formulere det jeg etter mange års arbeid med teologien om kirken og de siste årene med fokus spesielt på menighetsutvikling, opplever er selve kjernen i spørsmålet om hva menigheten er kalt til å være. Og ikke bare det, men jeg er overbevist om at det jeg her søker …

 

Lederskap og sannhet

Er spørsmålet om en leders forhold til sannheten et forsømt tema i kristen lederskapssammenheng? Det er spørsmålet som stilles i denne korte artikkelen. Man kan bli forundret over at så sentralt og viktig tema, ikke får noen grundig og systematisk behandling i mye av vår tids tale og undervisning om lederskap. De siste årene har vi …

 

Denne PowerPoint-presentasjonen viser og drøfter fem kjennetegn på sunne menigheter. 1) Sunne menigheter består av freste mennesker som vi ønsker skal leve overgitt til Gud og den tjeneste de har fått. 2) Sunne menigheter preges av relasjoner mellom mennesker som består både av trygg nærhet og sunn distanse. 3) Sunne menigheter påvirkes av ledere som …

 

Som menneskelig og organisatorisk størrelse, trenger menigheten kontinuerlig å forandres. Reformatorene på 1500-tallet brukte slagordet Ecclesia semper reformanda (kirken må kontinuerlig reformeres) når de målbar sin agenda for å endre kirkens kurs den gang. Selv om de historiske forhold endres stadig, er slagordet fremdeles gyldig. Denne PowerPoint-presentasjonen tar utgangspunkt i forandringstenkning knyttet til den menighetstradisjon som Misjonskirken Norge …

 

Den tyske kirkeveksttenkeren og praktikeren Christian A. Schwarz (f. 1960) har utviklet et nytt kirkevekstkonsept som han kaller «biotisk» – til forskjell fra den tradisjonelle kirkeveksttenkningen som han karakteriserer som rasjonell, pragmatisk og teknokratisk. Siktemålet med denne artikkelen er å svare på spørsmålet om menighetsutvikling egentlig er «naturlig» i den betydning som Schwarz beskriver og …

 

The aim of this article is to give a theologically and scientifically based answer to the question whether church development is ‘natural’ in the sense that Christian A. Schwarz describes in his book Natural Church Development. Giving a reasonable answer to this question requires, first of all, that an analysis and assessment be done on …

 

I min avhandling Konsept og endring (2009) – og som jeg betegner som en kvalitativ studie, bruker jeg begrepene forståelse og forklaring på en komplementær måte. Men jeg er klar over at en slik mer komplemen­tær måte å bruke begrepene forståelse og forklaring på i vitenskapsteoretisk sammenheng slett ikke er uomstridt eller selvsagt. Derfor har …

 

Dette foredraget er et innlegg på konsultasjon på Det teologiske Menighetsfakultet (nå: MF Vitenskapelig Høyskole), 8.-9. januar 2007. Temaet på konsultasjonen var: Menighetsutvikling i et transatlantisk perspektiv.    

 

Formålet med undervisningskompendiet er å skaffe bedre oversikt over en stor mengde informasjon om de nytestamentlige skriftenes tilblivelse og innhold.  

 

Dette studiekompendiet ble opprinnelig utarbeidet med tanke på å gi bachelor-studenter ved Ansgar Teologiske Høgskole en kort innføring i nytestamentlig samtidshistorie på norsk. Kompendiet gir hovedtrekk i både jødisk og romersk-hellenistisk samfunnsliv, kultur og religion på nytestamentlig tid.

 

Dette undervisningskompendiet gir kortfattede innføringer i følgende bibelteologiske temaer fra de synoptiske evangeliene: Jesus som Guds sønn i de synoptiske evangeliene, bergprekenens tolkningshistorie, Gudsriketanken hos synoptikerne, underberetningene hos synoptikerne, Jesu bruk av liknelser, Messias-tanken hos synoptikerne, Menneskesønnen i de synoptiske evangeliene og disippeltanken i synopsen.

 

Ut over en biografisk skisse av Paulus’ liv og virke og en kortfattet oversikt over paulusforskningen, gir dette studiekompendiet en innføring i kildene for Paulus’ teologi, den paulinske hermeneutiske metode, hovedtrekkene i det paulinske frelseshistoriske paradigme og om grunnstrukturen i den paulinske teologi. Kompendiet presenterer også hovedtemaer og hovedbegreper i den paulinske teologi.

 

Tekst og tema

Ut over en innføring i skriving av essay-oppgaver innenfor nytestamentlig tematikk, gir dette studiekompendiet eksegetiske gjennomganger av utvalgte tekster fra Matteusevangeliet og 1. Korinterbrev og en innføring i utvalgte temaer fra Apostlenes gjerninger.

 

Undervisning Acta 1-12

Denne PowerPoint-presentasjonen gir en oversikt over sentrale innledningsspørsmål til Apostlenes gjerninger og den behandler noen sentrale temaer fra første del av boken, kapittel 1-12.

 

Undervisning Acta 2-4

Kapittel 2-4 i Apostlenes gjerninger inneholder sentrale og viktige tekster som forteller om livet i den første kristne menighet. Den kristne kirke har alltid lest tekstene også i denne bibelboken normativt, dvs. som en rettesnor for hvordan vi skal tenke og leve som Jesu disipler i dag. I undervisningen som presenteres i denne PowerPointen nevnes …

 

Undervisning Acta 16

I denne undervisningen over Acta 16 er fokus ikke bare på den spennende historien om hva som skjer når apostelen Paulus med sitt team kommer til den romersk-hellenistiske byen Filippi, men vi spør også hva budskapet er for oss i dag i disse tekstene.

 

Disippelliv

Gjennom 16 leksjoner om kristenliv og disippelskap tar forfatteren oss med på en vandring gjennom Paulus’ brev til filipperne. På den måten kommer vi tett innpå den undervisning og veiledning en av urkirkens mest innflytelsesrike ledere har gitt nye kristne om hva det vil si å tro på Kristus og være hans etterfølger.

 

Dette studieheftet til gi deg både et temamessig sammendrag av de ulike leksjonene i boken Disippelliv og en studieplan med spørsmål til leksjonene.

 

I denne Power-Point-presentasjonen gjennomgås spørsmål som: Hva er kjennetegnene på Åndens budskap til menigheten og hvorfor er det så viktig å høre hva Ånden taler til menigheten til enhver tid? Denne undervisningen bygger på den forutsetning at budskapene til sendebrevsmenighetene i Åpnbaringsboken kap. 2 og 3 er et helt spesielt budskap til enkeltkristne og menigheter til alle …